Scherpe prijzen!

Op al onze ramen en deuren

Snelle levertijden!

Bezorgd binnen 30 werkdagen

Makkelijk bestellen!

In 3 stappen uw bestelling plaatsen

  • Scherpe prijzen!

    Op al onze ramen en deuren

  • Snelle levertijden!

    Bezorgd binnen 30 werkdagen

  • Makkelijk bestellen!

    In 3 stappen uw bestelling plaatsen

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor transacties via onze Webshop

In de aanvullende algemene voorwaarden van ons lees je alles over een (eventueel) herroepingsrecht indien sprake is van een aankoop via onze webshop.

Geen herroepingsrecht:

33 op grond van het bepaalde in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek heeft een consument geen herroepingsrecht bij een koop op afstand bij:

a. een overeenkomst waarbij de prijs van de zaken of diensten gebonden is aan schommelingen op de financiële markten waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen;

b. een overeenkomst waarbij de consument de handelaar specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, met uitzondering van:

1°. aanvullende dienstverlening waar de consument niet uitdrukkelijk om heeft verzocht;

2°. de levering van andere zaken dan die noodzakelijk zijn om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren;

c. een overeenkomst die is gesloten tijdens een openbare veiling;

d. een overeenkomst tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien:

1°. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

2°. de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra de handelaar de overeenkomst is nagekomen;

e. een overeenkomst tot het verrichten van diensten die strekt tot de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, van goederenvervoer, van autoverhuurdiensten, van catering en van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien;

f. een consumentenkoop betreffende:

1°. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

2°. de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;

3°. de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

4°. de levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;

5°. de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van een consumentenkoop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;

6°. de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

7°. de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties;

g. de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.

Herroepingsrecht op grond van het bepaalde in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek:

34 Bij producten:

a De afnemer als consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Wij mogen de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze is niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

b De in lid a genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

c als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

d bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

35 Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

a De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Wij mogen de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

36 Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

a Indien wij de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

b Indien wij de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument hebben verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd:

37a Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

b De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in artikel 37a.

c De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als wij hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht hebben verstrekt.

Uitoefening van het herroepingsrecht en kosten daarvan:

38 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn van veertien dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen door middel van het retourformulier voor herroeping aan ons kantooradres Industrieweg nr. 20 te (5066 XJ) Moergestel of per mail aan het adres info@onlinekozijnenkopen.nl

39 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 38 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) ons. Dit hoeft niet als wij hebben aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

40 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

41 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

42 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als wij niet hebben gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als wij aangeven de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Verplichtingen voor ons bij herroeping:

43 Als wij de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maken, sturen wij na ontvangst van de melding van herroeping onverwijld een ontvangstbevestiging.

44 Wij vergoeden alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door ons in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping meldt. Tenzij wij aanbieden het product zelf af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

45 Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

46 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen